Adobe Photoshop
CC 2019 v20.0.0.13785 (64Bit)
1.6G

Adobe PhotoshopCC 2019 v20.0.0.13785 X 64